Müügitingimused ja kasutamistingimused

Kogemus & Elamus OÜ müügitingimused

 

 1. Müügitingimustes kasutatavad mõisted

Müügitingimused – Kasutaja poolt E-poes või arve alusel teenuse või toote tellimisel kohalduvad järnevad tingimused:

E-pood – E-pood/veebipood veebilehel www.kogemusjaelamus.ee

Korraldaja – Kogemus & Elamus OÜ registrikood 16692603, tegutsemiskoht Eesti, Tartumaa, Tartu vald, Äksi Vikerkaare 3, e-post kogemusjaelamus@gmail.com, telefon +372 53736741. (Kehtib ka Kogemus ja Elamus (OÜ), K&E OÜ kirjutatud viisidel)

Kasutaja – E-poe kasutaja, teenustel osaleja, teenuse või toote ostja

Müügileping – Korraldaja ja Kasutaja vahel sõlmitav leping Teenuse või Toote ostu kohta, mille tingimused on ära toodud E-poes.

Kinnitus – Korraldaja poolt Kliendile väljastatav tõend müügilepingu, kasutamistingimuste sõlmimise kohta, mis tõendab Kliendi õigust osaleda nõustamisel või liituda Kogemus & Elamus membershipiga või osaleda koolitustel/kursustel/sündmustel või soetada tooteid. Müügitingimuste ja müügipakkumises sätestatud tingimuste vastuolu korral kehtivad viimased. Müügitingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

Teenus/kaup – Kogemus & Elamus OÜ poolt pakutav nõustamine, kursus/koolitus, sündmus, membership, füüsiline/virtuaalne toode.

 

 2. Müügitingimuste kohaldamine

2.1. Müügitingimused kehtivad Kasutaja poolt E-poe kasutamisel Korraldaja ja Kasutaja vahel tekkivate õigussuhete kohta. E-poe kasutamise all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, Kasutajale võimaluse andmist teenuse või toote ostmiseks Korraldajalt läbi ülesseatud müügikeskkonna. Samuti mõeldakse E-poe kasutamise all muid E-poes pakutavaid teenuseid.

2.2. Müügitingimused kohalduvad kõigile E-poe kaudu koolituse, teenuse või toote ostjatele ning muud moodi E-poodi kasutavatele isikutele. Müügitingimustega mitte nõustudes on E-poe kasutamine mistahes viisil keelatud.

2.3. Müügitingimused jõustuvad Korraldaja ja Kasutaja vahel hetkel, kui Kasutaja annab käesolevate Müügitingimustega nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse või kui Kasutaja asub E-poodi kasutama.

 

 3. Kasutaja õigused ja kohustused ning kinnitused

3.1 Kasutajal on õigus:

3.1.1 nõuda Korraldajalt pärast tellimuse sooritamist arve esitamist;

3.1.2 esitada Korraldajale ettepanekuid E-poe kasutajasõbralikumaks muutmiseks;

3.1.3 teostada seadusest tulenevat taganemisõigust vastavalt Müügitingimuste punktile 4.1.

3.2. Kasutaja kohustub:

3.2.1. esitama E-poes ostu sooritades täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;

3.2.2. hoolikalt kontrollima ja vastutama mistahes toimingu käigus esitatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Enne maksekohustuse kinnitamist kuvatakse E-poes kõik Kasutaja poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks,

3.2.3. tutvuma Müügilepingu tingimustega;

3.2.3. mitte kasutama E-poodi ebaseaduslikuks tehinguks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

3.2.4. viivitamata elektronposti teel informeerima Korraldajat kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes ostu sooritamisel esitatutega;

3.3. Kasutaja kinnitab iga toimingu tegemisega E-poes, et ta:

3.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha E-poes võimaldatud tehinguid;

3.3.2. on teadlik, et Müügitingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja Korraldaja tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Müügitingimustes selgesõnaliselt kirjas;

3.3.5. on teadlik ja nõustub sellega, et Korraldajal on õigus teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja käesolevatele Müügitingimustele;

3.3.6. on teadlik ja nõustub, et Müügitingimustega nõustudes annab ta Korraldajale nõusoleku saata Kasutajale kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

3.3.7. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Müügitingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et E-poe kasutamisega kaasnevad tema jaoks õiguslikult siduvad kohustused.

 

 4. Kasutaja taganemisõiguse ulatus ja teostamine

4.1. Kasutaja Müügilepingust taganemisõigus:

4.1.1. Kasutajal on õigus taganeda Müügilepingust, teavitades sellest Korraldajat 14 päeva jooksul pärast Müügilepingu sõlmimist, aga mitte hiljem kui 7 päeva enne koolituste/kursuste/sündmuse, nõustamise toimumist.

4.1.2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

4.1.3. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit: taganemisavaldus ning saata see e-posti aadressile kogemusjaelamus@gmail.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4.2. Kauba tagastamisega seotud tingimused:

4.2.1 Korraldaja kohustused Kasutajapoolsel taganemisel.

Korraldaja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kasutajale viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel, kõik Kasutajalt Müügilepingu alusel saadud tasud. Kasutaja annab Korraldajale nõusoleku teha tagasimakse Korraldaja enda poolt valitud makseviisil.

4.2.2. Kooskõlas võlaõigusseadusega ei kohaldu Müügitingimuste punktis 4.1. sätestatud Müügilepingust taganemise õigus kõikidele teenustele.

Vastavalt võlaõigusseadusele ei kohaldu taganemisõigus Müügilepingutele, mille esemeks on:

4.2.2.1. sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamine on alanud Kasutaja eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning tarbija kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.

4.2.2.2. füüsilise toote tellimusest loobumisel (juhul kui toode on juba kliendile tarnitud) tasub Kasutaja tagastamisel postikulu ja toode peab jõudma Korraldaja kätte rikkumata kujul.

4.2.2.3. Kasutaja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

4.2.2.4. Korraldaja tagastab tagastatava rikkumata kauba kättesaamisel Kasutajale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates kauba kättesaamisest, kõik Kasutajalt lepingu alusel saadud tasud.

4.2.2.5. Korraldaja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud rikkumata kujul.

4.2.2.6. Kui Kasutaja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Korraldaja tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

4.2.2.7. Korraldajal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Kasutajalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

4.3. Kui Müügilepingus või õigusaktis on Korraldaja jaoks sätestatud Kasutajale soodsamad taganemistingimused, siis kohalduvad Müügilepingus või vastavas õigusaktis sätestatud tingimused. Vastupidisel juhul kohalduvad Korraldaja ja Kasutaja vahel käesolevates Müügitingimustes sätestatud taganemistingimused.

4.4. Korraldaja Müügilepingust taganemisõigus:

4.4.1. Korraldajal on lisaks seaduses sätestatule õigus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda, kui ilmnevad müügipakkumises sätestatud asjaolud ja Koolitaja on lõpetanud teenuse/toote pakkumise osaliselt või täies ulatuses. Müügilepingust taganemiseks teavitab Korraldaja Kasutajat kirjalikult ja tagastab Kasutaja poolt Müügilepingu alusel Kaupmehele makstud tasud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisteate esitamisest.

 5. Korraldaja õigused ja vastutus

5.1. Korraldajal on õigus:

5.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine, kui Korraldaja kahtlustab, et Teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või seadusevastaselt;

5.1.2. võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal E-pood maha või selle toimimine peatada;

5.1.3. jälgida E-poes toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutajate poolt Internetikeskkonna kasutamist;

5.1.5. saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi, uudiskirju ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

5.2. Korraldaja ei vastuta ühelgi juhul:

5.2.1. kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama neist viivitamatult Korraldaja klienditeenindusele.

 

 6. Poolte teated

6.1. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ning Korraldaja vahel toimub elektroonilises vormis poolte poolt E-poes teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile ja sellest on möödunud 5 tööpäeva.

6.2. Juhul kui Kinnitus ei ole saadetud Kasutaja e-posti aadressile kolme tunni jooksul Kasutaja poolt raha deponeerimisest Korraldaja juures või kui mistahes muu teave või kinnitus, mida kasutaja Korraldajalt ootab, ei ole saabunud Kasutaja e-posti aadressile mõistliku aja jooksul, peab Kasutaja sellest koheselt Korraldajat informeerima.

 

 7. Intellektuaalne omand

7.1. Korraldaja E-pood ja selle osad (sh kuid mitte ainult Korraldaja veebilehe graafiline liides ja müügipakkumused, pildid, sotsiaalmeedialehed jmt) ning sellega seotud tarkvara, Korraldaja kaubamärk ning muud Korraldaja autoriõigusega kaitstavad objektid E-poes on eraldi autoriõigusega kaitstud teosteks, mida ei ole Kasutajatel õigus Kasutajaks oleku ajal ja ka pärast seda Korraldaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. Vaidluse korral loetakse, et tegemist on autoriõigusega kaitstava objektiga, mille autoriõigused kuuluvad Korraldajale.

 

 8. Kasutaja isikuandmete töötlemine

8.1. Isikuandmeid, mida Korraldaja on saanud Kasutajalt E-poe kasutajaks registreerumisel ja/või E-poe kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta Korraldaja juures muul viisil või E-poe kasutamise teel, on Korraldajal õigus isikuandmete kaitse seaduse mõistes töödelda käesolevas peatükis sätestatud tingimustel.

8.2. Töödeldavate isikuandmete alla kuuluvad Kasutaja nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, pangakonto number, vanus, isikukood, elukoha- või tarneaadress, küsitluste kaudu saadud andmed perekonnaseisu, sissetuleku, soo, vanuse, laste arvu, hariduse ja tarbimiseelistuste kohta ning muud sarnased andmed, mis on vajalikud Teenuse pakkumiseks.

8.3. Korraldaja kasutab isikuandmeid Kasutajatele teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb mõista E-poes Kasutajatele teenuste vahendamist ja Kasutajatele võimalikult soodsate ning personaliseeritud pakkumiste korraldamist.

8.4. Kasutaja annab Korraldajale nõusoleku Kasutaja isikuandmete töötlemiseks käesolevas peatükis sätestatud mahus ja eesmärkidel. Kasutajal on õigus Korraldajale antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

8.5. Korraldaja ei anna Kasutaja isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, välja arvatud seadustega ettenähtud juhtudel.

8.6. Kogemus & Elamus OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

 

       9. Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

9.1. E-poes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kõik veebipoes müüdavate kaupade hinnad on eurodes.

9.1.2. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

9.1.3. Teave kauba kohta on esitatud E-poes vahetult kauba juures.

9.2. Tellimuse vormistamine

9.2.1. Teenuse tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

 • Eesti pangamaksed: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele, Pocopay
 • Eesti maksa hiljem lahendused: Inbank maksa järgmisel kuul, Inbank jaga osadeks, Liisi ID

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

9.2.2. Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool E-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest E-poe arvelduskontole.

9.2.3. E-poe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

9.2.4. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Kasutajat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

 10. Kohaletoimetamine

10.1. Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti

10.2. Kauba kättesaamiseks on ostjal järgnevad valikud: Omniva ja DPD pakiautomaadid Eestis.

10.3. Kauba saatmiskulud kannab Kasutaja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

10.4. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul Kasutaja määratud sihtpunkti 15 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest.

10.5. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

    11. Müügitingimuste muutmine

11.1. Korraldajal on igal ajal õigus ühepoolselt E-poe ja teenuste, toodete arengust tulenevalt E-poodi ja Müügitingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, sh E-pood lõpetada.

11.2. Korraldaja kohustub teavitama Kasutajat Müügitingimuste muudatustest ja täiendustest avaldatavate vastavate teadete kaudu.

11.3. Müügitingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest E-poes ja Kasutaja poolt nendega E-poes nõustumise kinnitamisest.

 

 12. Lõpptingimused

12.1. E-poe kasutamisest tulenevale õigussuhtele Kasutaja ja Korraldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kasutaja ja Korraldaja vahelisele Müügilepingust tulenevale õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja/või Korraldaja Müügilepingus sätestatud riigi õigusakte ja/või rahvusvahelise õiguse sätteid. Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisel on Kasutajal õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist).

12.2. E-poe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Korraldaja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse tarbijavaidluste komisjon. Tarbijakaitse seaduse kohaselt on komisjoni pädevuses lahendada lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kui pool ei ole nimetatud komisjoni otsusega nõus, siis lahendab vaidluse kohus.

12.3. Juhul, kui mõni Müügitingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Müügitingimuste sätete kehtivust.

12.4. Müügitingimused kehtivad Internetikeskkonna kasutamisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ning Korraldaja vaheliste Müügitingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.

 

 

Kogemus & Elamus OÜ kasutustingimused

Kasutaja nõustub järgnevaga:

 1. Kogemus & Elamus Membershipiga liitumisest saab kasutaja igal hetkel loobuda, aga sellega kaotab ta ligipääsu Kogemus & Elamus kaudu saadud materjalidele ja infole hetkel, mil saab läbi kuu peale viimast makset. Juba tasutud summasid enam ei tagastata.
 2. Annab nõusoleku Kogemus & Elamus Membershipiga liitudes igakuisele maksele/automaatmaksele või arvealusel tasumisele.
 3. Nõustub privaatsus-, kasutamis- ja müügitingimustega.
 4. Kehtivad kõik kohustuslikud reeglid, tingimused, mis on välja toodud Kogemus & Elamus OÜ-ga seotud lehtedel.
 5. Kolmandatele isikutele on keelatud jagada materjale, infot, tekste ja teiste isikute poolt jagatud infot teenustel/toodetel.
 6. Korraldaja teenustel/toodetel kehtib konfidentsiaalsuslepe ehk jagatud infot ei jagata kõrvalistele isikutele ning jagatud info, materjal jääb jagatud inimeste vahele.
 7. Korraldajal on igal ajal õigus muuta reegleid ja tingimusi.
 8. Kõik jagatud materjali, info õigus on korraldajal.
 9. Korraldaja ei vastuta kasutaja ja teiste osapoolte tegevuste eest.
 10. Korraldaja ei vastuta kasutaja sammude ja arengu kiiruse eest.
 11. Kasutaja panustab oma arengusse kuulates, proovides ja kaasa tehes, et teenusest oleks Kasutajale kasu.
 12. Kasutaja mõistab, et tema enda panusest loeb, kas teenusest on tema jaoks kasu.
 13. Korraldaja poolt jagatud materjalid on läbi tehtud, kogetud, õpitud korraldaja oma elus.
 14. Kasutaja mõistab, et kõik jagatud materjal Korraldaja poolt ei pruugi just talle sobida.
 15. Kasutaja otsuseks ja vastutuseks jääb, kas ta teeb kaasa/proovib või mitte.
 16. Kui kasutaja ei saa kogemusnõustamisel/nõustamisel või couchingul osaleda kokkulepitud ajal on ta kohustatud teatama sellest vähemalt 48h enne.
 17. Korraldajal on õigus loobuda teenusepakkumist Kasutajale, kui Kasutaja ei pea reeglitest kinni või ei täida müügitingimusi ja kasutajatingimusi.
Scroll to Top